Wij gebruiken cookies!

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, zie onze cookie policy.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Ondernemer: Natuurlijke persoon die een educatieve dienst levert

Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt.

Educatieve dienst: Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.

Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1.

Niet-formeel onderwijs: Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifiek onderwijswetgeving.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot een educatieve dienst, betreffende niet-formeel onderwijs.
 2. De ondernemer kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de in artikel 13 genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;

in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:

–  de wijze van uitvoering van de overeenkomst

–  wanneer de educatieve dienst start

–  de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat

–  voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te 
mogen nemen

–  de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen

–  de wijze van betaling

–  de duur van de overeenkomst

 

 1. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de consument en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.
 2. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de consument zijn persoonsgegevens verstrekt.

 

 

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kan de consument de opdracht annuleren.

 

Artikel 5 – Annulering

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
 2. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan 
wel elektronisch;
 3. bij annulering korter dan twee maand vóór aanvang van het contactonderwijs is 
de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een 
minimum van € 50,-;
 4. bij annulering minder dan 1 maand vóór aanvang van het contactonderwijs 
is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

 

Artikel 6 – Prijswijzigingen

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.

 

Artikel 7 – Lesmateriaal

 1. Lesmateriaal: Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor de consument.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Betaling vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking op rekeningnummer NL90TRIO0788854216
  t.n.v. Physis Academy B.V. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
 3. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

 

Artikel 9 – Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 

 1. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de consument lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. De consument blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 4. Elke aansprakelijkheid van de ondernemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

 1. Door consumenten verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 12 – Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door de ondernemer beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten ter zake verliest.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

 

Artikel 13 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt.
 2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 3. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de 
ondernemer aan deze keuze gebonden.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, 
moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 7. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.